Вимоги до статей

Подання рукопису

Подання рукопису передбачає: що робота, що надається, не публікувалася раніше; що вона не розглядається для публікації в інших виданнях; що згоду на її публікацію надали всі співавтори, а також відповідальні особи – прямо або опосередковано – в установі, де робота проводилася. Приймаються самостійні оригінальні праці написані науковим або оповідним стилем. Направляючи статтю у темі повідомлення вказуйте, що подається стаття, її автора та коротку назву.

Обсяг статті

Обсяг статті не повинен перевищувати 5 000 слів, включаючи примітки та посилання.

Титульна сторінка

Титульна сторінка має містити:

– Прізвище (а), ініціали автору(ів);

– Чітку та інформативну назву статті;

– Місце роботи та адресу(и) автору(ів), посаду і науковий ступінь;

– Електронну адресу, телефон та факс автору(ів).

 

Анотація

Будь ласка, надайте анотацію від 50 до 100 слів. Анотація не повинна містити невідомі абревіатури або невідомі посилання.

 

Ключові слова

Будь ласка, надайте 4-6 ключових слова, які можна буде використати для індексування.

Форматування тексту

Рукописи надсилаються у форматі MSWord (*.doc, *.docx, *.rtf).

– Використовуйте звичайний шрифт (наприклад, Times Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1.5 для тексту).

– Використовуйте курсив для виділення фрагменту тексту.

– Використовуйте функцію автоматичного нумерування сторінок.

– Використовуйте табуляцію або інші команди, а не пробіл для відбитків.

– Для створення таблиць використовуйте функцію створення таблиць, а не функцію електронних таблиць.

– Використовуйте редактор рівнянь або функцію MathType для оформлення рівнянь.

– Зберігайте файли у форматі MSWord 2007 або вищі версії.

Заголовки

Будь ласка, використовуйте не більше трьох рівнів заголовків.

Скорочення

Скорочення повинні бути пояснені після першого згадування та послідовно використовуватись в тексті.

Виноски

Виноски можуть використовуватись для надання додаткової інформації та можуть містити посилання на літературу, яка включена до переліку джерел. Вони не повинні складатися винятково з посилань і не повинні включати бібліографічну інформацію, пов’язану з посиланнями.

Виноски до тексту нумеруються послідовно, виноски до таблиць оформлюються надрядковими малими літерами (або зірочками для позначення значних сум та інших статистичних даних). Виноскам до назви статті або авторів не надаються символи посилань.

Завжди використовуйте виноски внизу сторінки замість кінцевих виносок.

Оформлення довідкового матеріалу

Список літератури складається в алфавітному порядку за прізвищами перших авторів кожної з робіт. Перелік джерел має містити тільки роботи, на які є посилання в тексті, які були опубліковані або прийняті до публікації. Особиста переписка або роботи, що не публікувалися, мають тільки згадуватись в тексті. Не використовуйте виноски внизу сторінок або в кінці документу замість переліку джерел.

Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.

Дивіться також Бюлетень ВАК України, № 5, 2009 «Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті».

Цитування для англомовних джерел

Посилання на джерело в тексті слід давати у дужках, вказуючи прізвище автора та рік видання. Наприклад:

– Negotiation research spans many disciplines (Thompson 1990).

– This result was later contradicted by Becker and Seligman (1996).

– This effect has been widely studied (Abbott 1991; Barakat et al. 1995; Kelso and Smith 1998; Medvec et al. 1993).

Інші приклади

Журнальна стаття

Harris, M., Karper, E., Stacks, G., Hoffman, D., DeNiro, R., Cruz, P., et al. (2001). Writing labs and the Hollywood connection. Journal of Film Writing, 44(3), 213–245.

Стаття у цифровому ідентифікаторі DOI

Slifka, M. K., & Whitton, J. L. (2000) Clinical implications of dysregulated cytokine production. Journal of Molecular Medicine, doi:10.1007/s001090000086

Книга

Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991). APA guide to preparing manuscripts for journal publication. Washington, DC: American Psychological Association.

Глава книги

O’Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men’s and women’s gender role journeys: Metaphor for healing, transition, and transformation. In B. R. Wainrib (Ed.), Gender issues across the life cycle (pp. 107–123). New York: Springer.

Онлайн документ

Abou-Allaban, Y., Dell, M. L., Greenberg, W., Lomax, J., Peteet, J., Torres, M., & Cowell, V. (2006). Religious/spiritual commitments and psychiatric practice. Resource document. American Psychiatric Association. Retrieved from http://www.psych.org/edu/other_res/lib_archives/archives/200604.pdf

Таблиці

– Всі таблиці мають бути послідовно пронумеровані арабськими цифрами.

– Посилання на таблиці мають здійснюватись послідовно.

– Для кожної таблиці, будь ласка, надайте заголовок, який пояснює компоненти таблиці.

– Зазначте матеріал, який публікувався раніше, посилаючись на джерело в кінці заголовку таблиці.

– Примітки до таблиць мають вказуватись надрядковими малими літерами (або зірочками для позначення значних сум та інших статистичних даних) та розташовуватись під таблицею.

Вимоги до оформлення ілюстративного матеріалу

Для забезпечення високої якості кінцевого продукту всі ілюстративні матеріали –фотографії, рисунки тощо подаються в електронному форматі. Всі ілюстрації публікуються відповідно до найвищих стандартів та з увагою до деталей. Якість публікації залежить від якості матеріалу, що надається.

Електронне подання рисунків

– Всі рисунки подаються в електронному вигляді.

– Назвіть файли з рисунками «Рис.» та додайте порядковий номер.

Текст рисунків

– Для внесення тексту рисунків рекомендується вживати широковживані шрифти, наприклад, Arial.

– Дотримуйтесь послідовного використання розміру кегля в ілюстраціях, 2-3 мм (12-14 pt)

– Варіативність використання кеглів в ілюстраціях має бути мінімальною. Не використовуйте кегель 8 pt на вісі та кегль 20 pt на заголовку вісі.

– Уникайте затінених та відтінених літер, тощо.

– Не робить назви та підписи в ілюстраціях.

 

Нумерація рисунків

– Всі рисунки мають бути пронумеровані арабськими цифрами.

– Посилання на рисунки має здійснюватись послідовно.

– Частини рисунків мають бути позначеними за допомогою маленьких літер (a, b, c, тощо).

– Якщо в статті є додаток, який містить один або більше рисунків, продовжуйте нумерацію рисунків основного тексту статті. Не нумеруйте рисунки додатків «A1, A2, A3 тощо».

 

Підписування рисунків

– Кожний рисунок повинен мати чіткий заголовок, який точно вказує, що він описує. Включайте підписування рисунків до тексту рукопису, а не до файлу з рисунком.

– Підписування рисунків здійснюється шляхом написання Рис. та порядкового номеру напівжирним шрифтом.

– Знаки пунктуації не вживаються після порядкового номеру або в кінці назви.

– Посилання на матеріали, що були опубліковані раніше, здійснюється в кінці назви рисунку.